Организация на учебния процес


Разписание

8.00 –  8.40 ч. Първи час
8.40 –  9.20 ч. Втори час
9.20 –  9.40 ч. Голямо междучасие
9.40 –  10.20 ч. Трети час
10.20 – 10.30 ч. Малко междучасиe
10.30 – 11.10 ч. Четвърти час
11.10 – 11.20 ч. Малко междучасие
11.20 – 12.00 ч. Пети час
12.00 – 12.10 ч. Малко междучасие
12.10 – 12.50 ч. Шести час
12.55 – 13.35 ч. Седми час

 

 

 

 

Учи се само първа смяна – от 8:00 часа. Часовете са по 40 минути с едно голямо междучасие от 20 мин.

 

Връзка  с родителите:

 

» При желание и потребност, срещи с родителите се осъществяват  всеки ден в офиса на гимназията.

» Еднократно  през всеки срок се организират родителски срещи, за които се информира допълнително.

» Два пъти месечно се изпращат на родителите извлечение от дневниците с информация за оценки и отсъствия