Иновативно училище

За да сме в крак с времето, се стремим към непрекъснато обновяване и усъвършенстване. През 2017 г. бяхме утвърдени за иновативно училище и като такова полагаме усилия да разчупим традиционното обучение чрез въвеждане на нови технологии в урока, широко застъпване на интерактивното обучение, екипната работа, проектите, презентациите, игрите – подходи, любими на учениците.
Лиляна Муховска

През 2017 г. Гимназията беше одобрена и стартира работа по проекта Иновативно училище. Основните цели са чрез въвеждане на нови учебни предмети да бъде повишена мотивацията на учениците, както и да бъдат развити редица умения като креативност, презентиране и работа в екип.

Освен нови предмети в учебните планове се използва и проектобазирано и уеб базирано обучение в образователния процес, експедиции и игровизация. Използва се методът на дизайн мислене, като учениците се превръщат в активната страна в процеса на обучение.

Важна част от процеса на иновативно обучение са и нашите преподаватели, които непрекъснатото се усъвършенстват, за да могат да отговорят на предизвикателствата на променящия се свят и индивидуалните потребности на „дигиталните деца.“

Кои са новите, интердисциплинарни предмети?

В 8. клас се въвежда предмет личностно развитие с цел изясняване на личностните умения, психологическия профил на учениците и техния стил на учене. Учителите от Гимназията работят съвместно с ментори и коуч специалисти от Академията по иновационен мениджмънт.

В 9. клас се въвежда предмет междуличностно развитие, а в 10. клас – лидерство и работа в екип. Целта е установяване на личностния профил на учениците, междуличностните им отношения и техните компетенции. Представяне на подходящи обучителни модели за усъвършенстване на уменията и придобиване на нови. За определяне на личностните профили и стил на учене на учениците се използва методиката на Дейвид Колб, като резултатите се мерят в края на всяка учебна година чрез анкети и въпросници.

Други нови и интересни иновативни предмети, които се изучават в първи гимназиален етап, са етнография / 9.клас/, социална антропология /10. клас/, човекът и жизнената среда /9. и 10. клас/.

Учителите от съответните междупредметни области също работят съвместно за реализирането на така наречените учебни „експедиции“, които са част от проектобазираното обучение. Моделът е заимстван от XP School, Донкастър, Англия, и вече се използва в някои от учебните дисциплини в ЧЕГ „Проф.Иван Апостолов“.