Skip to main content

Прием 2023/2024

За учебната 2023/2024 г. ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ обявява прием за 60 ученици в 8. клас

ДАТA ЗА ИЗПИТ – 25 март 2023 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов“ приема ученици, които завършват седми клас през учебната 2022/2023 г. и имат успех не по-нисък от Много добър 5.00 за първия учебен срок, удостоверен с извадка от електронен дневник.
 • Кандидатите полагат изпити по български език и литература и математика.

КАК СЕ ОБРАЗУВА БАЛЪТ:

Профил “Софтуерни и хардуерни науки”:

 • Удвоен резултат от изпита по български език и литература
 • Удвоен резултат от изпита по математика

** Кандидатите с бал под 18.00 не участват в класирането. 

Профил “Софтуерни и хардуерни науки”:

 • Удвоен резултат от изпита по български език и литература
 • Удвоен резултат от изпита по математика

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

 • 21 март – краен срок за подаване на онлайн заявления за явяване на
  изпит
 • 21.04.2023 г. – обявяване на резултатите от изпитите
 • 25.04.2023 г. – 05.05.2023 г. – сключване на договори за обучение с
  първите 60 кандидати
 • 09.05.2023 г. – 31.05.2023 г – записване на кандидати по реда на
  класирането до попълване на свободните места

** При наличие на свободни места след 31.05.2023 г. ще се допускат
индивидуални изпити за кандидатстване.

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

09:00-11:30 ч.

Изпит по Български език и литература

Български език и литература

Изпитът по български език и литература е писмен и е с продължителност 150 минути. Той е по формата на МОН, като сме поставили акцент върху въпросите с отворен отговор, което дава възможност на учениците да покажат умения за тълкуване на художествен текст. Изпитът се състои от две части и проверява усвоените в 5., 6. и 7. клас знания, умения и компетентности. Първата част е тест, който съдържа въпроси от затворен тип, въпроси с кратък свободен отговор и писане на теза по литературен проблем. Във втората част учениците създават трансформиращ преразказ или есе. С теста се проверяват аналитичното мислене, функционалната грамотност, изказът и способността на ученика за критичен анализ.

Трансформиращият преразказ проверява уменията за подробно предаване на съдържанието на непознат текст, правилната употреба на глаголните времена, използването на разнообразни синтактични конструкции и графичното оформяне на текста. Писането на есе изисква недвусмислено изразена лична позиция по поставения проблем, ясно формулирана и изчерпателно защитена теза, добре оформен в композиционно отношение аргументативен текст. Владеенето на книжовноезиковите норми и задълбоченото познаване на литературните произведения (жанрове, теми, идеи, мотиви, герои) са условия за добро представяне.

12:00-13:00 ч.

Тест по Математика

Математика

Изпитът по математика е писмен, продължителност 60 минути. Той проверява усвоените в 5., 6. и 7. клас знания, умения и компетентности. Тестът съдържа въпроси от затворен тип, въпроси с кратък отговор (числов, символен или словесен) и въпроси с разширен свободен отговор. Необходимо е решенията на всички задачи, независимо от дефинираните условия и формулировки, да бъдат записани операционално (ясно, еднозначно, пълно и подробно).