Прием 2019/2020

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

 • Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов“  приема ученици, които завършват седми клас през учебната 2018/2019 г. и имат успех не по-нисък от Много добър 4.50 за първия учебен срок.
 • Кандидатите полагат изпит по български език и литература (БЕЛ),  който е  съобразен с материала, изучаван в 7. клас.  и тест по математика. Изпитът по БЕЛ се състои от тест  и трансформиращ преразказ на непознат художествен текст или есе (по желание на кандидата).
 • За учебната 2019/2020 г. Гимназията приема 60 ученици.
 • След обявяване на резултатите от приемния изпит всички кандидати, покрили критериите за прием (минимален бал 18), ще бъдат поканени на събеседване.
 • Приемът се прекратява след запълване на местата.
Необходимият минимален бал за прием е 18, образуван по следния начин:

За профил “Софтуерни и хардуерни науки”:

 1. Удвоеният резултат от изпита по български език и литература
 2. Удвоеният резултат от изпита по математика

За всички останали профили:

 1. Утроеният резултат от изпита по български език и литература
 2. Резлутат от изпита по математика

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Дати за приемни изпити: 9 февруари 2019 и 9 март 2019 
 • 9:00-11:30 ч. - изпит по български език и литература
 • 12:00-13:00 ч. - тест по математика
 • Необходими документи в деня на изпита:  ксерокопие от бележника с оценки от първи срок;
 • документ за платена такса -  70 лв.
 • Таксата може да се плати по банков път или в деня на изпита.

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ

Заявление за явяване на изпит

Информация за ученика

Родител/Настойник