Skip to main content

Прием 2024/2025

За учебната 2024/2025 г. Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ обявява прием за 60 ученици в 8. клас

ДАТA ЗА ИЗПИТ – 16 март 2024 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ приема ученици, които завършват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех не по-нисък от много добър 5,00 за първия учебен срок.
  • Гимназията приема 60 кандидати, завършили 7. клас и класирани според своите резултати от приемния изпит.
  • След обявяване на резултатите първите 30 момчета и 30 момичета получават покани за сключване на договор за обучение. Незаетите места ще бъдат предложени на следващите по бал кандидати от списъка на резервите.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

  • 13 март – краен срок за подаване на онлайн заявления за явяване на изпит
  • до 09.04.2024 г. до 13:30 ч. – обявяване на резултатите от изпитите; родителите на явилите се на изпит ученици ще получат имейл с резултатите

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Приемният изпит се състои от два модула с максимален резултат – 120 точки. Първият е по български език и литература, а вторият – по математика. Максималният брой точки от задачите по български език и литература е 80, а от задачите по математика – 40 точки. Учебното съдържание е съобразено с изискванията на МОН за подготовката на учениците от 7. клас и за него не е необходима допълнителна предварителна подготовка, различна от тази за НВО след 7. клас.

09:00 – 11:40 ч.

Изпит по Български език и литература

Български език и литература

Модулът по български език и литература съдържа 2 части:

Първа част. Въпроси с отговор от затворен тип, кратък свободен отговор и писане на теза върху поставен литературен проблем или цитат. Форматът изисква от кандидата или да впише отговора сам, или да го избере от няколко изброени варианта. Тестовата част включва задачи за четене с разбиране, граматика, редактиране и литературни въпроси върху изучените до момента произведения. Времето за работа е 70 минути. Въпросът за създаване на теза има за цел да провери уменията на ученика за разпознаване на цитат, тълкуването на проблем, заложен в него, и свързването му със съответстващ автор и произведение. Очаква се отговорът да бъде в рамките на 4-5 изречения и да показва способности за анализ, съпоставка и извеждане на умозаключения. Отговорите се нанасят в отделна бланка. Максималният брой точки е 50.

Втора част. Писане на подробен трансформиращ преразказ от името на герой или от името на неутрален разказвач. Преразказът трябва да бъде съобразен с основната дидактическа задача за трансформиране. Кандидатите разполагат с 90 минути. Изходният текст се прочита от учител. След това учениците имат 15 минути, в които четат самостоятелно текста, без да си водят записки. Оставащите 75 минути са предвидени за създаването на преразказа. 

Основните критерии при оценяването на преразказа са:

  • вярно и подробно представяне на съдържанието;
  • трансформиране на гледната точка според дидактическата задача;
  • създаване на смислово свързан текст;
  • езикова култура (правопис, граматика, пунктуация, стил). 

Всеки от компонентите се оценява по точкова система, като максималният брой точки е 30. Изпитните работи се проверяват от двама оценители.

12:00 13:00 ч.

Тест по Математика

Математика

Модулът по математика е писмен, с продължителност 60 минути. Той проверява усвоените в 5., 6. и 7. клас знания, умения и компетентности, като включва задачи от материала, взет до момента. По време на изпита на учениците се предоставя свитък с необходимите формули. Необходимо е решенията на всички задачи (вкл. тези от затворен тип), независимо от дефинираните условия и формулировки, да бъдат записани ясно, еднозначно, пълно и подробно.

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КЛАСИРАНЕТО:

Резултатите от изпита се обявяват до три седмици след датата на провеждане.
Оценката от изпита е сбор от точките, получени по български език и литература, и точките, събрани от теста по математика. Минималният бал за участие в класирането е успеваемост едновременно от 50% на въпросите по български език и литература (40 точки) и 50% на задачите по математика (20 точки).