Прием 2022/2023

За учебната 2022/2023 г. ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“
обявява прием за 60 ученици в 8. клас

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов“ приема ученици, които завършват седми клас през учебната 2022/2023 г. и имат успех не по-нисък от Много добър 4.50 за първия учебен срок, удостоверен с извадка от електронен дневник.
 • Кандидатите полагат изпити по български език и литература и математика.

ДАТИ ЗА ИЗПИТ

26 февруари 2022 г. – Първa изпитна дата

Краен срок за подаване на заявления – 24 февруари

26 март 2022 г.  – Втора изпитна дата

Краен срок за подаване на заявления – 24 март

 • Резултатите от първата изпитна дата (26.02.2022 г.) ще бъдат публикувани на 11.03.2022 г. Всички кандидати, покрили критериите за прием (минимален бал 18, образуван от изпитните оценки по български език и литература и математика), ще бъдат поканени на събеседване. Одобрените кандидати ще могат да подпишат договор за обучение в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“.
 • Кандидатите, които имат бал, по-нисък от 18, имат възможност да се явят на втората изпитна дата.
 • Крайният срок за записването на приетите ученици е 31.03. 2022 г.
 • На втората изпитна дата (26.03.2022 г.) учениците ще се състезават за местата, останали незаети след първото класиране. Резултатите ще бъдат обявени до 15.04.2022 г. и получилите бал над 18 ще бъдат поканени на събеседване.
 • Не се приемат кандидати с бал под 18.
 • При налични свободни места след 30.04.2022 г. ще се допускат индивидуални изпити за кандидатстване.

Как се образува балът:

За профил “Софтуерни и хардуерни науки”:

 • Удвоеният резултат от изпита по български език и литература
 • Удвоеният резултат от изпита по математика

За всички останали профили:

 • Утроеният резултат от изпита по български език и литература
 • Резлутат от изпита по математика

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

9:00-11:30 ч. – Изпит по Български език и литература

12:00-13:00 ч. – Тест по Математика

Български език и литература

Изпитът по български език и литература е писмен и е с продължителност 150 минути. Той е по формата на МОН, състои се от две части и проверява усвоените в 5., 6. и 7. клас знания, умения и компетентности. Първата част е тест, който съдържа въпроси от затворен тип, въпроси с кратък свободен отговор и писане на теза по литературен проблем. Във втората част учениците създават трансформиращ преразказ или есе. С теста се проверяват аналитичното мислене, функционалната грамотност, изказът и способността на ученика за критичен анализ.
Трансформиращият преразказ проверява уменията за подробно предаване на съдържанието на непознат текст, правилната употреба на глаголните времена, използването на разнообразни синтактични конструкции и графичното оформяне на текста. Писането на есе изисква недвусмислено изразена лична позиция по поставения проблем, ясно формулирана и изчерпателно защитена теза, добре оформен в композиционно отношение аргументативен текст. Владеенето на кножовноезиковите норми и задълбоченото познаване на литературните произведения (жанрове, теми, идеи, мотиви, герои) са условия за добро представяне.

Математика

Изпитът по математика е писмен и е с продължителност 60 минути. Той е по формата на МОН и проверява усвоените в 5., 6. и 7. клас знания, умения и компетентности.
Тестът съдържа въпроси от затворен тип, въпроси с кратък отговор (числов, символен или словесен) и въпроси с разширен свободен отговор. Необходимо е решенията на всички задачи, независимо от тяхното условие и формулировка, да бъдат записани подробно.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТНИЯ ДЕН​

9:00-11:30 ч. – Изпит по Български език и литература

12:00-13:00 ч. – Тест по Математика

Необходими документи в деня на изпита:

 1. Ксерокопие от бележника с оценки от първи срок;
 2. Документ за платена такса – 120 лв.;
 3. Таксата може да се плати по банков път или в деня на изпита.

Заявление

  Информация за ученика

  Родител/Настойник

  * Всички полета маркирани със звезда са задължителни.

  * Очаквайте потвърдждение по E-mail.
  Ако не сте получили Е-mail за потвърждение, моля проверете в папка Спам или Нежелани.

  При проблем със заявленито, моля свържете се нас на телефон: 0895 700 606 или опитайте с Google Chrome браузър