Проекти

Благодаря ви, че доказалата се като най-важно умение на 21 век емоционална интелигентност е важна за вас. Не знам за друго училище, в което програмата включва учебен предмет “Добродетели”. Благодарна съм на изключителния психолог на училището, който поддържа отношения на приятелство и доверие и е на разположение за индивидуална среща с всяко дете и с всеки родител. Тя организира семинари и лекции за родителите през уикенда, което показва модерна, адекватна, осъзната грижа за израстването на учениците.
Добротворци по душа

Доброволци по душа​

Инициативата „Добротворци по душа“ е насочена към сърцата на учениците от 1. до 12. клас. В нея всички паралелки избират своя доброволческа кауза, в която да вложат труд, време и грижа с помощта на своите класни ръководители и психолозите в училище.
Досега учениците избраха да подкрепят:

 • възрастни хора в обезлюдени села в България;
  домове за възрастни хора;
 • раздаване на храна на бедни и бездомни хора в столицата;
 • домове за деца, лишени от родителски грижи;
 • приюти за животни;
 • залесяване на горски площи;
 • записване на аудио книги за незрящи хора;
  създаване и поставяне на къщички за птици;
Щастливи и признателни сме да наблюдаваме и подкрепяме грижата и взаимните усилия, които учениците полагат, за да отворят сърцата си, да проявят съпричастност и да окажат подкрепа.

На семейството с любов

На беседите „На семейството с любов“ са поканени родителите на учениците, техните близки и приятели. Провеждат се с психолога Марина Грозданова в четири съботи през учебната година и имат за цел да подкрепят взаимоотношенията в семейството. На тях се дискутират теми, свързани с общуването между родители и деца.

До този момент сме обсъждали:

 • изграждането на емоционална зрялост;
 • насърчаването на добродетели у децата;
  връзката с тийнейджърите;
 • брачните и партньорски взаимоотношения;
 • корените на конфликтите в общуването;
 • свръхгрижовното родителство;
 • насърчаване на вътрешните ресурси за справяне с трудности;
 • родителската неприязън;

„На семейството с любов“ ще продължи да избира теми в полза на семейството и през тази учебна година и благодарим на всички родители, които участват и обогатяват срещите ни.

Училище посланик

През учебната 2017 г. Гимназията стана училище посланик на Европейския парламент. Бяха избрани младши и старши посланици и беше създаден информационен кът.

Като част от проекта се проведе и състезателна игра „Ние сме Европа“. Пред гости от информационното бюро на Европейския парламент в България младшите посланици от 10. и 11. клас изнесоха презентации на английски език и участваха в куиз с въпроси на тема Европейски парламент и Европейски съюз.

Еразъм+

2019-2021

ЕРАЗЪМ +, КА201

Насоки за развитие и внедряване на STEAME училища

STEAME – „Науки, Технологии, Инженерство, Изкуства, Математика и Предприемачество“

Партньори: университети и училища от Кипър, България, Полша, Гърция и Италия

Проектен период: 24 месеца, 01.09.2019 – 31.08.2021

В този проект възнамеряваме да разработим прототип на училищна структура с динамичен учебен план, активности и методи, както и обучителен курс за учители, който да ги подготви за ефективна работа в STEAME училище. STEAME училищата са образователен подход, който използва науки, технологии, инжинерство, изкуство, математика и предприемачество като отправна точка за обучаването на учениците на уменията да проучват, водят диалог, развиват критично мислене и предприемаческа нагласа. Целта на STEAME училищата е да разпространи реална иновация, която комбинира мисълта на научните и технологични работници с тази на артистите, дизайнерите или предприемачите. Структурата на STEАМЕ пренася STEAM на следващо ниво, обогатявайки я с креативност, критичност, рисърч и иновация и умения, свързани с предприемачеството, с технологичен трансфер към икономика за по-добър живот. Въвеждането на STEAME образователна система трябва да се фокусира върху предметите от научния, технологичния (с акцент върху роботиката и други появяващи се технологии), инженерния, артистичния и математическия спектър и върху уменията, които се развиват с помощта на предприемачеството. Чрез едновременното практикуване на тези теми, учениците могат да развият важни, преносими качества, умения и знания.

За да следите развитието на проекта посетете www.steame.eu или изпратете запитване на projects@cms.org.cy.

2019-2021

ЕРАЗЪМ+, KA229 – Партньорство за училищен обмен

Име на проект: Don’t Be Bully, Be Friend Fully

Проектен период: 24 месеца, 01.09.2019 – 31.08.2021

Партньори: училища от Турция, Македония и Словения

Целите, които искаме да постигнем с този проект са:

 1. Да заздравим учителския профил
 2. Да предотвратим тормоза в училище между учениците
 3. Да се намали броят на учениците, които напускат училище заради тормоз от съученици.
 4. Да се създаде кооперативна образователна среда сред учениците в нашите училища.
 5. Да се подобри качеството на образование в нашите училища.
 6. Да се подобри синергията между училищата в международен план.
 7. Да се повиши информираността за приликите и разликите между партниращите си страни.
 8. Да се повиши информираността за езиците между държавите-партньори.
 9. Да се преодолеят предразсъдъците и негативните вярвания между държавите.

2014-2016

Успешно изпълнен проект ЕASY – entrepreneurial and skillful youth – България, Италия, Португалия, Латвия, Чехия, Турция

2018-2020

Erasmus + Next Generation Enterpreneurship – NeXT

Партньори: Турция, Италия, Испания, България

Целта на проекта е да разработи нова методология на преподаване на предприемачество иинструменти, като канава на бизнес модела, карта на емпатията, анализ на потребностите и други. Проектът ще развие технически и нетехнически умения у учениците чрез игри и преживяване. Целта е да се обменят добри практики между партньорите по проекта чрез срещи и обучения на преподаватели и екипа на участващите училища.

За да следите развитието на проекта, посетете Фейсбук страницата и http://www.nexttheproject.net/

Деца на един народ

Нашият народ има тежка и превратна историческа съдба. Вековете на робство и поредицата от войни за национално обединение са принудили много българи да потърсят спасение далече от родните си места или са оставили исторически територии, в които от векове живеят българи, извън пределите на българската държава. И сега традиционни български общонсти живеят в Сърбия, Албания, Украйна, Молдова, Унгария и др. Тези наши сънародници продължават да носят в сърцата си любовта към своята прародина и мечтата да се докоснат до нейната история и култура.

Новата кауза -„Деца на един народ”, която учениците от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов” и ЧОУ „Азбуки” ще подкрепят на традиционния Коледен благотворителен базар, е вдъхновена от идеята да осъществят връзка със свои връстници от Западните покрайнини, Бесарабия, Банат и др. Със средствата, събрани за тази благотворителна кауза, ще закупим и дарим учебна и художествена литература, ще организираме гостуване на младежи от тези общности в България, за да се докоснат до общото ни културно-историческо наследство.

Целта ни е не само да подкрепим материално нашите сънародници, но и да създадем възможност за приятелство и постоянно общуване, за сътрудничество и взаимно опознаване.

Ново поколение - нови технологии

ЕРАЗЪМ+, КА1

Ново поколение – нови технологии

Период: 01.07.2019 – 30.06.2020

Проектът е свързан с оптимизирането на преподаването на чужди езици, както и на предмети, изучавани на чужд език, чрез въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии.

В рамките на проекта до настоящия момент 8 преподаватели са посетили различни квалификационни курсове в Англия, Ирландия и Германия.

Проектът е от ключово значение и за реализиране на поставените от нас цели като иновативно училище. В този аспект, един от основните ни приоритети е дигитализирането и игровизацията на образователния процес, въвеждането на форми на проектобазирано обучение и Agile методологията, както и така наречените „обърнати класни стаи“. Стратегията ни предполага до 3 години всички преподаватели в Гимназията да бъдат обучени и да могат да използват различни онлайн платформи, където да създават и споделят учебно съдържание, както и да могат да боравят със съществуващите ИКТ инструменти и приложения за преподаване на урочните единици и контрол на постигнатите резултати. Предвижда се в средносрочен план да се изготви анализ и „пътна карта“ за внедряване и използване на единна система от техники, инструменти и платформи с цел уеднаквяване и улесняване за ползване от учители, ученици и родители. Този процес се улеснява и съкращава чрез тестване и споделяне на наученото и прилаганото от участниците в проекта по време на техните курсове.