Skip to main content

Добре дошли в

Профил „Природни науки“

Необятният свят, в който живеем, е динамичен и сложен – от атомите и молекулите, които изграждат клетките на живите организми, чак до ядрените централи, космическите станции и далечните звезди, съставляващи различни галактики. Стремежът към опознаване на този свят е присъщ на човека, който непрестанно търси обяснение за природните феномени. Познатите ни до момента отговори се крият в науката, която разкрива своите тайни пред учениците, решили да изберат профил „Природни науки“ в нашата гимназия!

Основните профилиращи дисциплини в профила са биология и химия. Всяка една от тях се изучава по 6 часа седмично. За изграждане на цялостна научна представа, учениците изучават и физика 2 часа седмично. Профилът е подходящ за гимназисти, които имат аналитично мислене и възприемат критично информация, разглеждат даден научен проблем от повече перспективи и търсят креативни начини за решаването му. Профил „Природни науки“ дава богата теоретична и практическа подготовка на учениците, които са решили да се насочат към медицински или научни специалности в университети в страната и чужбина.

Биология

Обучението по биология в профил „Природни науки“ се осъществява в рамките на шест часа седмично, които се разпределят между задължителни и избираеми модули.

В задължителните модули предметът се преподава на български език. Подготовката цели учениците, които планират да продължат образованието си в медицински университети в България, да усвоят специфичната терминология и структура на материала на български език. Програмата отговаря на изискванията на МОН за профилирана подготовка по биология и подпомага подготовката за приемните изпити на кандидат-студентите.

В избираемите модули предметът се изучава на английски език. Целта на подготовката в избираемите модули е да подпомогне учениците, които планират да продължат образованието си в медицински или научни специалности в чужбина. Учениците се запознават с формата на приемните изпити за медицинските университети в Европа и САЩ – BMAT, IMAT, UCAT, UKCAT, SAT II според изискванията на университетите, в които са избрали да кандидатстват. В избираемия модул Статистика в 12. клас учениците изучават основи на статистическата обработка в научните изследвания и решават практически задачи, свързани с обработка на данни и тяхното представяне. Задачите, свързани с анализ и интерпретация на информация, са широко застъпени в международните изпитни формати. В избираемите модули учениците придобиват умения за правилно интерпретиране на изпитните въпроси и усвояват стратегии за успешно справяне с изпитите, които се полагат в медицинските университети в Европа и САЩ.

Химия

Обучението по химия в профил „Природни науки“ се осъществява в рамките на шест часа седмично. Подробно се изучават четирите основни дяла на химията – обща и теоретична, неорганична, органична и аналитична химия.

В 11. клас учениците се започват профилираното изучаване на химия със задължителния модул „Теоретични основи на химията“. В него те се запознават със строежа на атома, периодичната таблица, особеностите на химичната връзка, междумолекулни взаимодействия, различните видове химични реакции и системи. Химията на неорганичните вещества обхваща втория задължителен модул. Тук се разглеждат детайлно свойствата на веществата, които образуват химичните елементи от главните групи и част от преходните метали.

В 12. клас се изучават всички основни класове органични съединения на база на техния строеж и специфични свойства. В последния модул се изучават съвременните методи за анализ на проби и контрол на вещества в околната среда.

Допълнителните модули разширяват наученото в задължителните съгласно програмата на МОН модули и подготвят учениците за международни изпити като SAT II.

Първи стъпки към кариерно развитие

Профили

Предприемачески

Главната цел в профила е да насърчи развитието на актуални умения като ...

Софтуерни и хардуерни науки

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят ...

Чужди езици

Задълбочаване и усъвършенстване на езиковата подготовка, комуникативните ...

Природни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се ...