Skip to main content

Членовете на парламента се избират всяка учебна година, за да представляват своите класове и да представят и защитават всякакви идеи и предложения, които учениците могат да имат. Членовете на Ученическия парламент избират помежду си председател, заместник-председатели, по един на випуск, както и секретари, отговарящи за дейности – организация на събитията, права на учениците и др.

Ученическият парламент поддържа постоянна комуникация с учениците чрез редовни срещи и канали за обратна връзка. Това гарантира, че ученическото тяло е информирано и участва в процесите на вземане на решения.

В началото на мандата на всеки училищен парламент се поставят конкретни цели и органът работи за тяхното постигане, за предпочитане до края на същата учебна година.

Настоящ председател на ученическия парламент: Ния Господинова, 10C клас.

Ученическият парламент в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ е сърцето на ангажираността, овластяването и лидерството на учениците. Той е динамична платформа, позволяваща на учениците да участват активно в процесите на вземане на решения в училищната общност, както и да влияят и постоянно да подобряват средата на учене. Ученическият парламент функционира в съответствие със своя Устав и в своята същност е доброволна демократична институция. Основните му цели са да предоставя платформа за изразяване на мнения и идеи на учениците, да защитава правата и интересите им, както и да действа като още едно средство за комуникация между участниците в образователния процес.

Румен КъневУчредител на ученическия парламент, випуск 2024

Инициативи на Ученическия парламент

Дни на отворените врати

Организирането на участието на учениците в Дните на отворените врати.

Fun Days

Създаването и утвърждаването на програмата „Fun Days“, която има за цел да разнообрази учебния процес чрез организиране на тематични дни всеки месец.

Клуб по психология

Учредяването на клуб по психология, в който учениците могат да говорят за своите проблеми и да задават въпроси, свързани с важни теми като психично здраве и израстването.

Развитие

Установяването на по-нататъшното развитие на рамката, в която функционира парламентът, както и намирането на решения на много други проблеми и въпроси, свързани с ежедневието на учениците.