Skip to main content

Академия за STEAME учители-фасилитатори

www.steame-academy.eu
Код на проекта: 101102619 — STEAME-ACADEMY
Продължителност: юни 2023 – май 2026

Недостигът на компетенции и умения у учениците при завършване на курса на обучение е установен чрез редица изследвания и проучвания. Един от ключовите фактори, подпомагащи развиването на компетенции и умения у учениците, особено на тези от 6. до 12. клас, е популярното мултидисциплинарно и мултинаучно проектно-базирано обучение. През последните 15 години сме свидетели как промяната от STEM към STEAM и сега STEAME (Science – наука, Technology – технологии, Engineering – инженерство, Arts – изкуства, Mathematics – математика и Entrepreneurship – предприемачество) се превръща в набор от дисциплини, които чрез проектно-базираното обучение на учениците се възприемат като двигател за създаване на творци и иноватори на бъдещето.

Катализаторът за реализиране на това начинание са настоящите и бъдещите учители чрез обучението, получено в университетите. В рамките на настоящият проект, Академиите за STEAME учители-фасилитатори в сътрудничество с Европейската федерация от такива академии на местно ниво, ще разработят модел, който ще подкрепи промяната в училищата на бъдещето с главни действащи лица учителите-фасилитатори, носещи промяната в обучението, и допринасящи за развиване на компетенции и умения у подрастващите.

Академиите за STEAME учители-фасилитатори ще подкрепят обучението на настоящи учители и студенти. На определен етап настоящите учители ще приемат ролята на ментори на студентите чрез европейската система за мобилност. Така ще се осъществи сътрудничество между обучението в средните и висшите училища и организациите свързани собразованието за съвместна творческа дейност с цел устойчиво развитие между институциите и повишаване качеството на образованието в Европа. Това ще подпомогне непрекъснатото професионално развитие на бъдещите учители и ще положи основата за бъдещите училища да развиват проектно-базираното STEAME обучение.

Основните нововъведения, които ще бъдат предоставени от този проект, са следните:

  1. Компетентностна рамка за STEAME учители-фасилитатори, предназначена за настоящи и бъдещи учители.
  2. Обучителни модули и семинари за STEAME учители-фасилитатори.
  3. Международна обсерватория за споделяне, предназначена за STEAME учители-фасилитатори.
  4. Развитие на програмата за стажове/менторство и сертифициране на общността от STEAME фасилитатори.
  5. Препоръки за политиката – Европейска федерация от академии на STEAME учители-фасилитатори.

По-голямата част от гореспоменатото се базира на опита и нововъведенията от 16 приключили или работещи проекта, основно проекти за училищно обучение по ERASMUS+ KA2. Петте изброени по-горе нововъведения на този проект ще обслужват непрекъснатото професионално развитие на учителите, подобрявайки също европейското измерение и интернационализация на учителите, улеснявайки менторството в цяла Европа за подкрепа на мобилността на учителите, и чрез „Образование 3.0“ и „Образование 4.0“ ще помогнат на учителите да създават творци на бъдещето.

КОНСОРЦИУМ

1. PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKOW, (PL) (Координатор)
2. CYPRUS MATHEMATICAL SOCIETY (CY)
3. UNIVERSIDADE DO ALGARVE (PT)
4. UNIVERSITY OF AEGEAN (GR)
5. EUROPEAN ASSOCIATION OF CAREER GUIDANCE (CY)
6. UNIVERSITATEA SPIRU HARET (RO)
7. ASOCIATIA "INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUARII IN EDUCATIE" (RO)
8. UNIVERSITY OF PLOVDIV PAISII HILENDARSKI (BG)
9. UNIVERSITAT DE BARCELONA (ES)
10. PAIDAGOGICAL INSTITUTE OF CYPRUS, MINISTRY OF EDUCATION (CY)
11. PROF. IVAN APOSTOLOV PRIVATE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL (BG)
12. INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (PT)
13. EUROGEO VZW (BE)
14. DOUKAS SCHOOL (GR)