Експедиции


Важен елемент от иновацията, на които ще наблегнем е използването на нови, интерактивни методи на преподаване и въвеждането на проектобазирано междупредметно обучение. Към учебния план са добавени нови интердисциплинарни предмети – Етнография / 9 клас/, Социална антропология /10 клас/, Човекът и жизнената среда /9 и 10 клас/. Учителите от съответните междупредметни области също работят съвместно за реализирането на т.нар. учебни „експедиции“, които са част от проектобазираното обучение. Моделът е заимстван от XP School, Донкастър, Англия, и вече е апробиран по някои от учебните дисциплини в ЧЕГ „Проф.Иван Апостолов“..

 

Проектно-базирано обучение (Експедиции/Проучвания)

 

LET’S DO IT (НЕКА ГО НАПРАВИМ)

 

Икономически анализ на бизнес дейности на производствена фирма

 

Целева група – 10 и 11 клас

 

Предметни области:

 

→ Мениджмънт / ТПС / Предприемачество

→ География и икономика

→ Математика

→ Информационни технологии

→ Лидерство

→ Английски език

 

Цели:

 • Да се приложи изученото по икономическите дисциплини за анализ на реална фирма;
 • Да се установи оптималната геотрафска локация за фирмена дейност;
 •  Да се приложат знания и умения по математика и информационни технологии за изчисления, съставяне на екселски таблици и графики;
 •  Развитие на уменията за работа в екип по модели изучени по лидерство;
 •  Развитие на презентационните и езиковите умения чрез представяне на проектите на английски език.

Етапи на осъществяване на ескпедицията:

 • Учениците с помощта на техните ментори /учители/ избират съществуващо бизнес предприятие, което да проучат и да подготвят бизнес портфолио.
 •  Уточнява се тематиката за проучване, формират се екипи за работа и се изготвят въпросници;
 •  Учениците посещават фирма и извършват проучването;
 • Работа с менторите по събиране на допълнителна информация, обработване и анализ на данните;
 •  Изготвяне на портфолио и презентация /дигитален разказ/;
 •  Публично представяне в училище на резултатите от експедицията;
 •  Оценяване на проекта от страна менторите и фирмата по предварително изработени критерии.

Резултати:

 

Дигитален разказ на английски език

Бизнес портфолио с финансово-икономически анализи

Придобиване на различни умения – концептуални, дигитални, лидерски и др.