Прием 2018-2019 година


Условия за кандидатстване

Частна гимназия „Проф. Иван Апостолов“  приема ученици след завършен седми клас със среден успех от първия учебен срок, не по-нисък от Много добър /4.50/.

Кандидатите полагат изпит по БЕЛ,  който е  съобразен с материала, изучаван в 7 клас.  Изпитът се състои от тест по български език и литература /БЕЛ/ и трансформиращ преразказ на непознат художествен текст, или есе (по желание на кандидата).

Критериите за приемане е резултат от изпита по БЕЛ  – не по нисък от Много добър /4.50/  и успешно преминат тест по математика.

Всеки кандидат  трябва да попълни онлайн формуляр за кандидатстване.

 

Срокове за кандидатстване и прием

Груповият приемен изпит ще се проведе на 17.03.2018 (събота) в 8:30часа. Необходимо е кандидатите да се явят най-късно в 8:00 часа и да носят ксерокопие от бележника си.

След тази дата се провеждат индивидуални  изпити (всеки работен ден) до запълване на свободните местата.  За целта е необходимо да се попълни  онлайн формуляр за кандидатстване.

 

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ:

 


Информация за ученика
Родител/Настойник


Проверка
Таксата за обучение за 2017/2018 г. за всички профили  в Гимназията  e левовата равностойност ...

ЧЕГ „Проф.Иван Апостолов” е официално регистриран център за подаване на документи през UCAS – ...

  За учебната 2017/2018 година Гимназията приема малък брой ученици в 9, 10, 11 ...

Заявете информационна среща за прием в ЧАГ Проф. Иван Апостолов на тел. 02 967 ...