Хуманитарен


Този профил разширява знанията по предмети от общообразователния цикъл и представляват интерес за онези млади хора, които желаят да се посветят на чуждите езици и предмети с хуманитарна насоченост.

В него обучението се реализира по задължителния учебен план, определен от МОН за езиковите гимназии.

 

  • Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, втори чужд език, български език и литература.
  •  В хуманитарния профил  акцентът на обучението  е върху английски език и  втори чужд език /немски, френски , испански/по избор. Вторият чужд език  се изучава с 4 часа седмично в 9 и  1о клас, 5 часа в 11 клас и  6 часа в 12 клас.
  •  Изучаването на български език и литература с по-голям брой часове разкрива възможности за по-задълбочено овладяване на материала и позволява да се работи повече върху писмената и езикова култура на учениците.

 

Разширената програма за обучение по български език и литература е предпоставка както за успешното полагане на държавните зрелостни изпити, така и за успех в кандидатстудентската надпревара.