Право


Наред с отличното овладяване на английски език, който е първи профилиращ предмeт, учениците получават сравнително богата юридическа култура и знания в област, недостъпна за техните връстници, която им помага по-лесно да се ориентират в условията на съвременното гражданско общество и да направият най-верния избор за своето бъдеще.

В достъпна форма, съобразенa с възрастта, придобиват знания за основните публични и частно правни институти, правни понятия и юридически категории, както и за основните принципи, върху които се изгражда концепцията на правната континентална система, част от която е и правото в България.

 

Правното образование и възпитание на средношколците се постига поетапно чрез следните учебни предмети, разположени в годините от 9 до 12 клас:

 • Обща теория на правото
 • Учение за държавата
 • Основи на българската държава и право
 • Гражданско право
 • Вещно право
 • Облигационно право
 • Наказателно право 
 • Административно правo;
 • Граждански процес;
 • Наказателен процес;
 • Административен процес;
 • Търговско право;
 • Финансово право;
 • Международно публично право;
 • Конституционно право;
 • Съвременен офис и бизнескореспонденция;
 • Лидерство и бизнес етикет.

Последните два предмета се изучават на английски език в 11 и 12 клас.
Те са полезни с това, че дават знания и умения за работа в офиса и формират лидерски качества, творческо мислене и инициативност.

Иновативно е и проектнобазираното и проблемно ориентирано обучение, което се практикува от почти всички учители, не само по профилираща подготовка.

 

 • За всички правни дисциплини са написани учебници и учебни помагала.
 •  Преподавателите са от деловите среди и практиката- адвокати, действащи съдии и прокурори, лектори от Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’, УНСС и Нов български университет.

Примерите от практиката, решаването на казуси, посещенията в съда и наблюдаването и обсъждането на съдебни процеси, се посрещат с интерес от учениците още в девети клас.