Учебници


По Английски език учениците учат по системите New Opportunities на издателство Longman. В подготвителния клас се покриват нивата – Beginners, Elementary, Pre-Intermediate , Intermediate. А в 9, 10 и 11 клас останалите нива (Upper Intermediate, Advanced Expert и Gold Proficiency). Използват се и допълнителни помагала, които системата предлага.       По профилиращата подготовка се използват учебници, написани само за нашите ученици и са съобразени с възрастта им.  

» Учение за държавата – проф. Лъчезар Дачев

» Гражданско право – Павел Сарафов

» Вещно право – проф. Методи Марков

» Облигационно право –  проф. Методи Марков

» Наказателно право – проф. Румен Марков

» Административно право – адвокат Тошко Данов

» Наказателен процес – съдия Евелина Стоянова

» Търговско право – проф. Христо Иванов

» Финансово право – проф. Христо Иванов

» Межународно публично право –  доц. Ангел Манчев

» Семейно право – проф. Методи Марков

» Мениджмънт – доц. Цветан Давидков

» Микроикономика –  доц. Анета Еленкова

» Макроикономика – доц. Аксентия Замфирова

» Бизнес Психология –  Румен Минковски

» Финансов мениджмънт  – Николина Недева

» Управление на персонала – Олимпия Ведър

» Маркетинг микс – доц. Ани Симова

 

» Финанси – Пламен Тодоров

» Предприемачество и дребен бизнес – Деян Дойков