Визия


 

Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов” предлага едно модерно образование, подчинено на амбицията да подготви знаещи и можещи, добре мотивирани млади хора, способни да се борят и побеждават в новите конкурентни условия.

С оригиналните си учебни програми по чуждоезикова и профилираща подготовка, Гимназията се доближава до нуждите и изискванията на съвременното пазарно стопанство.

 

Основни приоритети в обучението и възпитанието са:

  •  Прагматичност и научност в обучението
  •  Равнопоставеност на общообразователна, чуждоезикова и профилираща подготовка
  •  Иновативност и стремеж към непрекъсното усъвършенстване методиката на преподаване
  •  Творчески подход и оптимизиране на учебното съдържание
  • Мотивация за сериозно отношение към учебния процес и задълбочено овладяване на учебния материал
  •  Формиране на емоционална, комуникативна и поведенческа култура.

 

Oбщообразователната подготовка в задължителната й част е по учебен план за езиковите гимназии, утвърден от Министерството на образованието.

 

Подготовка по английски език е подчинена на амбициозна учебна програма, дело на нашите учители и съобразена с нивата на европейската езикова рамка. Хорариумът на часовете по английски език, заедно с общообразователните и профилиращи предмети, водени на английски, за целия курс на обучение е 2802 часа.

 

Подготовката на завършващите ученици отговаря на изискванията за покриване на сертификатите Advanced и Proficient, необходими за кандидатстване в университети във  Великобритания и Европа. Паралелно се извършва и подготовка за TOEFL и  SAT1.

 

Като лицензиран център на Pearson Test of English (EDEXEL), Гимназията  подготвя своите ученици  за успешно покриване на сертификата за всички нива, само в рамките на учебната програма, без каквито и да са допълнителни занимания или частни уроци.

Профилираща подготовка – Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов”е единственото училище в България, в което атрактивните профили право и мениджмънт се изучават по авторски учебни програми. Те допълват обучението по английски език и изграждат фундамента за университетско образование, като дават познания за устройството на държавата и правната регламентация на отношенията в демократичното гражданско общество и учат как се прави културен и интелигентен бизнес.